Şartlar ve koşullar

MADDE 1. | TANIMLAR

1. ECC: Beverwijk'te bulunan, bu teslimat koşullarının kullanıcısı olan Europe Cycle Company BV.
2. Alıcı: ECC'nin bir anlaşma imzaladığı veya imzalamayı planladığı, en azından bir meslek veya işin icrasında hareket eden gerçek veya tüzel kişi.
3. Sözleşme: Alıcı ile ECC arasında imzalanan ve ECC'nin alıcıya ürünleri teslim etmeyi taahhüt ettiği herhangi bir anlaşma.
4. Ürünler: (elektrikli) bisikletler, bunların parçaları ve / veya aksesuarları dahil olmak üzere, anlaşma çerçevesinde ECC tarafından veya adına teslim edilecek tüm kalemler.
5. Yazılı: hem geleneksel yazılı iletişim hem de e-posta ile iletişim.

MADDE 2. | GENEL HÜKÜMLER

1. Bu teslimat koşulları, ECC'den gelen her teklif ve alıcı ile ECC arasında yapılan her anlaşma için geçerlidir.
2. Bu teslimat koşulları, ECC tarafından üçüncü şahısların dahil olduğu sözleşmeler için de geçerlidir.
3. Satın alma işleminin uygulanabilirliği veya alıcının diğer koşulları açıkça reddedilir.
4. Bu teslimat şartlarından sapmalar, yalnızca bu sapmaların taraflar arasında açıkça yazılı olarak kabul edilmesi halinde geçerlidir.
5. ECC, sözleşmeyi gerektiği gibi yerine getirme yükümlülüğüne halel getirmeksizin, her zaman, sözleşmenin ifasını tamamen veya kısmen üçüncü şahıslara bırakma hakkına sahiptir.
6. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

MADDE 3. | SÖZLEŞMENİN TEKLİFİ VE OLUŞUMU

1. ECC'den gelen her teklif zorunlu değildir. ECC hiçbir zaman bir emri veya görevi kabul etmek zorunda değildir.
2. Teklifteki bariz hatalar veya hatalar ECC için bağlayıcı değildir.
3. Alıcı, alıcı tarafından sağlanan yanlış veya eksik bilgilere dayanarak bir tekliften herhangi bir hak elde edemez.
4. Bir teklif, takip anlaşmalarına otomatik olarak uygulanmaz.
5. Örneğin broşürlerde, web sitelerinde veya tanıtım materyallerinde gösterilen ve / veya sağlanan örnekler ve modeller olabildiğince doğru bir şekilde gösterilir, ancak bunlar yalnızca gösterge niteliğindedir. Alıcı bundan herhangi bir hak elde edemez.
6. Anlaşma teklif ve kabulle sonuçlandırılır. Alıcının kabulü, ECC'nin teklifinden farklıysa, ECC aksini belirtmedikçe, anlaşma bu sapma kabulüne göre sonuçlandırılmayacaktır. Sözlü anlaşmalar, ECC'nin emri veya atamayı yazılı olarak onaylamasına kadar ECC'yi bağlamaz.
7. Bileşik fiyat teklifi, ECC'yi teklifin bir kısmını belirtilen fiyatın karşılık gelen bir kısmına karşı yerine getirme yükümlülüğüne tabi değildir.

MADDE 4. | ŞARTLAR

1. ECC, taraflar arasında zamanında kararlaştırılan uygulama ve / veya teslimat şartlarına uymak için her türlü çabayı gösterir. Ancak, ECC tarafından belirtilen tüm terimler yalnızca gösterge niteliğinde, ölümcül olmayan terimler olarak kabul edilebilir. Alıcı, ECC'ye yazılı temerrüt bildirimi verene kadar, ECC'ye sözleşmeyi hala yerine getirmesi için makul bir süre tanıyana kadar kanunen sahip olduğu hakları talep etmez ve performans son dönemden sonra hala yerine getirilmemiştir.
2. ECC, sözleşmenin ifası için alıcı tarafından sağlanacak bilgilere bağlıysa, teslimat süreleri ECC bu bilgiyi aldıktan sonrasına kadar başlamayacaktır.

MADDE 5. | ALICININ ÖZELLİKLERİNE GÖRE İMAL EDİLECEK ÜRÜNLERLE BAĞLANTILI ÇALIŞMAK

1. Bu madde, ECC'nin, teslim edilecek bisikletlere etiket yapıştırma gibi, alıcının özelliklerine göre ürünleri üretmeyi taahhüt ettiği siparişler için geçerlidir.
2. ECC, bu maddede atıfta bulunulan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için üçüncü şahısları görevlendirme hakkına sahip olacaktır. Hollanda Medeni Kanunu Madde 7: 404 anlaşma için geçerli değildir.
3. ECC, 1. paragrafta atıfta bulunulduğu üzere üzerinde anlaşmaya varılan çalışmayı en iyi bilgisi ve kabiliyetine göre gerçekleştirmeyi taahhüt eder, ancak ECC, etiketler gibi alıcı tarafından veya alıcı adına sağlanacak özelliklere veya öğelere bağlıdır. Alıcı hasar veya başka herhangi bir dezavantaj için tazminat talep etmeden, üzerinde anlaşılan ile gerçekte teslim edilen arasında küçük sapmalar olabilir ve alıcı tarafından tolere edilmelidir.
4. Alıcı, sözleşmenin tasarımı ve uygulanması için makul ölçüde önemli olan tüm konuları ve bilgileri ECC'ye zamanında sağlayacağını garanti eder. Ayrıca alıcı, sözleşmenin ifası için kendisi tarafından veya adına temin edilen malların doğruluğunu ve sağlamlığını garanti eder.
5. Anlaşma, yanlış veya eksik bilgilere veya alıcı tarafından teslim edilen mallara göre uygulanırsa, alıcı yine de mutabık kalınan tam fiyatı borçlu olacaktır ve bu, ECC açısından bir eksiklik olarak değerlendirilemez.
6. Bu maddede atıfta bulunulan faaliyetlerin yerine getirilmesi sırasında, sözleşmenin değiştirilmesi veya tamamlanması için uygun bir şekilde tamamlanması gerekliyse, taraflar sözleşmeyi zamanında ve karşılıklı istişare içinde uyarlamaya devam edeceklerdir. Anlaşmanın niteliği, kapsamı veya içeriği niteliksel ve / veya niceliksel olarak değiştirilirse, bunun başlangıçta kararlaştırılanlar açısından sonuçları olabilir. Sonuç olarak, başlangıçta kararlaştırılan fiyat artırılabilir veya azaltılabilir. ECC, mümkün olduğu kadar önceden bunun bir fiyat teklifini verecektir.
7. Alıcı tarafından üzerinde anlaşmaya varılan eklemeler veya değişiklikler olması durumunda, bununla ilgili ek masraflar alıcı tarafından karşılanacaktır. ECC, alıcının bu gerekliliği kendi başına anlamış olması gerekmediği sürece, burada belirtilen masrafları devretme gerekliliği konusunda alıcıyı zamanında bilgilendirecektir.
8. Sözleşmede yapılan bir değişiklik nedeniyle, başlangıçta belirtilen icra ve teslimat süresi değiştirilebilir. Alıcı, fiyat ve icra süresindeki değişiklik de dahil olmak üzere sözleşmeyi değiştirme olasılığını kabul eder. Anlaşma değiştirilirse veya tamamlanırsa, ECC bunu ancak alıcı, düzeltilmiş fiyatı ve diğer koşulları, işin gerçekleştirileceği zaman dahil olmak üzere kabul ettikten sonra uygulama hakkına sahiptir. Değiştirilen anlaşmanın derhal yerine getirilmemesi veya uygulanmaması da ECC açısından bir eksiklik oluşturmaz ve alıcıya anlaşmayı feshetmek için herhangi bir zemin sunmaz.
9. Sözleşmenin imzalanmasından sonra, yanlış sağlanan bilgi veya mallar temelinde alıcıya atfedilebilecek maliyet artırıcı koşullar ortaya çıkarsa veya ortaya çıkarsa, ilgili ek maliyetler ECC dışında kendi hesabına olacaktır. tarafından yapılan yanlışlık
de koper verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. ECC zal de koper tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen.
10. ECC, temerrüde düşmeksizin, değiştirilen anlaşmaya uygunluk makul olarak beklenemiyorsa, anlaşmanın değiştirilmesi talebini reddedebilir.
11. Bu maddenin geri kalanının hükümlerine tabi olarak ek çalışma sağlayan anlaşmalar, istişare halinde yapılır ve ECC'nin talebi üzerine yazılı olarak kaydedilir.
12. Ook de overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in dit artikel kan na totstandkoming daarvan niet worden ontbonden. Indien de koper de overeenkomst desondanks tussentijds beëindigt, is ECC gerechtigd de volledige overeengekomen prijs te vorderen.

MADDE 6. | TESLİMAT

1. Ürünlerin tesliminde mutabık kalınmışsa, aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, ECC ürünlerin nakliye ve ambalajlama yöntemini belirleyecektir.
2. Teslimat kabul edilmişse, ürünler alıcı tarafından belirtilen teslimat adresine teslim edilecek, aksi takdirde fatura adresi teslimat adresi olarak kabul edilecektir.
3. Alıcı, satın aldığı ürünleri kendisine sunulduğu veya kendisine teslim edildiği anda kabul etmekle yükümlüdür. Alıcının herhangi bir nedenle teslim almayı reddetmesi veya teslimat için gerekli bilgi veya talimatları sağlama konusunda ihmalkar davranması halinde, ürünler ECC'nin kendisine bildirmesinden sonra masraf ve risk alıcıya ait olacak şekilde depolanacaktır. Bu durumda, alıcı, satın alma fiyatına ek olarak, ürünlerin depolanması için makul bir fiyat borçludur.
4. Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, ürünler alıcıya veya kendisi tarafından belirlenen üçüncü bir şahsa fiilen verildiğinde, ürünlere ilişkin kayıp ve hasar riski alıcıya geçer.
5. ECC'nin siparişleri parçalar halinde teslim etmesine izin verilir. Siparişlerin parçalar halinde teslim edilmesi durumunda, ECC her parçayı ayrı ayrı faturalama hakkına sahiptir.

MADDE 7. | AMBALAJ PALETİ

1. Ambalaj paleti ECC'nin mülkü olarak kalır. Alıcı, ambalaj paletini, ambalaj paletinin tasarlanmadığı amaçlar için kullanma hakkına sahip değildir.
2. ECC, bir ambalaj paletinin kullanımı için alıcı masraflarını tahsil etme yetkisine sahiptir.

MADDE 8. | YENİDEN SATIŞ; TAVSİYE EDİLEN FİYAT VE SUNUM

1. Alıcı, teslim edilen ürünleri ECC tarafından belirtilen satış fiyatlarından daha düşük bir tutarda yeniden satışa sunmamakla yükümlüdür.
2. Alıcı, 1. paragrafta belirtilen yükümlülüğünü yerine getirmezse, ECC, alıcıdan gelecek siparişleri reddetme hakkına sahiptir.
3. Alıcı, teslim edilen ürünleri riski ve masrafları kendisine ait olmak üzere kendi adına yeniden satmakla yükümlüdür. Alıcı, ECC'yi bir acente veya başka bir şekilde temsil etme hakkına asla sahip değildir.
4. ECC tarafından teslim edilen ürünler, diğer tarafça yalnızca ECC veya tedarikçisi tarafından sağlanan orijinal ambalajında yeniden satılabilir. Alıcı, ambalajda herhangi bir değişiklik yapmayacaktır ve ambalajın zarar görmesini önlemelidir.
5. Alıcı, ECC'nin kullandığı markaları ve tedarik ettiği ürünleri, kullanılan markaların görünümüne uygun, belirgin ve tutarlı bir şekilde sunmalıdır. Son müşterilerle reklamlar ve diğer iletişimler, ECC'nin taşıdığı markaların imajıyla tutarlı olmalıdır. Ürünler, ECC tarafından temsil edilen ürünlerin markalarının niteliğini bozmayacak şekilde sunulmalıdır.
6. ECC'nin talebi üzerine, sunumdaki grafik veya metinle ilgili unsurların doğrudan ECC'den gelmemesi durumunda, teslim edilen ürünlerin her sunumu, yayınlanmadan önce onay için ECC'ye sunulmalıdır. ECC, bu tür bir onayı makul olmayan bir şekilde geri almayacaktır.

MADDE 9. | ŞİKAYETLER

1. Alıcı, ürünlerin doğası ve miktarının sözleşmeye uygun olup olmadığını ürünleri teslim alır almaz derhal kontrol etmekle yükümlüdür.
2. Alıcının görüşüne göre, teslim edilen mallar sözleşmeye uygun değilse, derhal ECC'ye bildirmelidir.
3. Görünmeyen kusurlarla ilgili şikayetler, alıcının bu kusurların farkına varmasından veya makul olarak bu kusurlardan haberdar olması gerektiğinden sonraki iki gün içinde ECC'ye yazılı olarak bildirilmelidir.
4. Alıcı, 2. paragrafta atıfta bulunulduğu şekilde bildirimde bulunmazsa veya 3. paragrafta atıfta bulunulan süre içinde bir şikayette bulunmazsa, alıcı tarafından bu tür bir şikayetten ECC için herhangi bir yükümlülük doğmaz.
5. Alıcı, ECC'ye kendisi tarafından sunulan bir şikayeti araştırma ve ilgili tüm bilgileri sağlamasında ECC'ye yardımcı olma fırsatı sağlamalıdır.
6. Renk bozulması ve küçük renk sapmaları ile ilgili şikayetler işleme alınmayacaktır. Bu aynı zamanda, alıcı veya üçüncü şahıslar tarafından alınmasından sonra nitelik veya yapı olarak değişen veya tamamen veya kısmen işlenmiş veya işlenmiş şikayetler için de geçerlidir.
7. İade gönderileri, ECC tarafından önceden yazılı onayı alınmadan kabul edilmeyecektir. Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, ürünlerin iade masrafları alıcı tarafından karşılanacaktır. Şikayetin temeli sağlam olduğu ortaya çıkarsa, bu maliyetler geri ödeme için uygun olacaktır.
8. Teslim edilen mallar, ECC'nin eksikliğinden dolayı sözleşmeye uymadığı ve alıcı bu konuyla ilgili olarak ECC'ye zamanında şikayette bulunmadıkça, ECC, yönetim dahil olmak üzere alıcıya iade sevkıyatı ile ilgili olarak ortaya çıkan tüm masrafları tahsil etme hakkına sahiptir. depolama maliyetleri.
9. Şikayetler, alıcının ödeme yükümlülüğünü asla askıya almaz.

MADDE 10. | ÇOĞUNUN GÜCÜ

1. ECC, yasa, yasal bir eylem veya genel kabul görmüş standartlar tarafından kendisine atfedilemeyen bir durumla bunu yapması engellenirse, anlaşma kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğü yerine getirmek zorunda değildir.
2. Mücbir sebep durumu üç aydan fazla devam ederse veya mücbir sebep durumunun üç aydan fazla devam edeceği öngörülebilirse, taraflar sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir.
3. Mücbir sebep ortaya çıktığında, ECC yükümlülüklerini kısmen yerine getirmişse veya yükümlülüklerini kısmen yerine getirebiliyorsa, sözleşmenin halihazırda yürütülmüş kısmını veya yürütülebilir kısmını bağımsız bir anlaşmaymış gibi ayrı olarak faturalama hakkına sahiptir. .
4. Mücbir sebeplerden kaynaklanan hasar asla tazminat için uygun değildir.

MADDE 11. | SÜSPANSİYON VE ÇÖZÜM

1. ECC, şartlar bunu haklı çıkarırsa, alıcı sözleşmedeki yükümlülüklere veya bu teslimat koşullarına zamanında uymazsa veya tam olarak uymazsa, sözleşmenin yürütülmesini askıya alma veya sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir, o zaman kapandıktan sonra iyi
anlaşma, alıcının yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğinden korkmak için iyi bir neden veren ECC koşullarının farkına varır.
2. Alıcı iflas durumunda ise, ödemeler için moratoryum başvurusunda bulunmuşsa, mallarına herhangi bir haciz konulmuşsa veya alıcının malvarlığını başka bir şekilde serbestçe elden çıkaramayacağı durumlarda, ECC sözleşmeyi derhal yürürlüğe girme hakkına sahiptir. Alıcı ödeme için yeterli teminatı sağlamadığı sürece feshetmek.
3. Ayrıca, ECC, anlaşmanın yerine getirilmesinin imkansız olduğu veya anlaşmanın değiştirilmeden sürdürülmesinin makul olarak beklenemeyeceği nitelikte koşullar ortaya çıkarsa, anlaşmayı feshetme hakkına sahiptir.
4. Alıcı, ECC'nin bu maddeye dayanarak uyguladığı askıya alma ve fesih hakkı ile bağlantılı olarak hiçbir şekilde tazminat talebinde bulunmaz.
5. Alıcı, kendisine atfedilebildiği ölçüde, sözleşmenin askıya alınması veya feshedilmesi sonucunda ECC'nin uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
6. ECC'nin sözleşmeyi bu maddeye dayanarak feshetmesi halinde, alıcıya karşı tüm talepler derhal muaccel hale gelir ve ödenir.

MADDE 12. | GARANTİ

1. Bu maddenin hükümleri, yazılı olarak açıkça kabul edilen herhangi bir garanti koşulunun hükümlerine halel getirmez.
2. Teslim edilen bisikletler, çerçeve ve çatal üzerinde 2 yıllık garanti süresi kapsamındadır. Elektrikli bisikletler için, aydınlatma dahil elektronik parçalar için 1 yıllık garanti süresi geçerlidir. Lastikler, fren diskleri gibi aşınmaya duyarlı parçalar ile ilk iki cümlede belirtilenler dışındaki parçalar için hiçbir garanti uygulanmaz.
3. Garanti süresi, yeniden satılması amaçlanan ürünün alıcının alıcısına sunulmasıyla başlar. Alıcının müşterilerine sunacağı satın alma belgesinin üzerindeki tarih, garanti sürelerinin başladığı an için belirleyicidir.
4. Üründeki bir kusur harici bir nedenden kaynaklanıyorsa ve / veya ECC'ye atfedilemiyorsa, garanti geçerliliğini yitirir. Bu, bunlarla sınırlı olmamak üzere, korozyon, hasar, yanlış veya yanlış kullanım, profesyonel olmayan ve düzenli bakım veya bakım, ürünlerde değişiklik yapma, ECC'nin izni ile gerçekleştirilmemiş onarımlar da dahil olmak üzere kusurları içerir.
5. Garanti, hasarın alıcının ihmalinden kaynaklanması durumunda da geçerliliğini yitirir, örneğin alıcının ECC'nin talimatlarına, talimatlarına veya tavsiyelerine aykırı hareket etmesi nedeniyle.
6. Ayrıca, alıcı ECC'ye karşı (ödeme) yükümlülüklerini yerine getirmemişse, garanti kapsamında herhangi bir talep yoktur.
7. ECC'nin, garantinin hariç tutulduğu bir kusurun belirlenmesi için soruşturma masrafları olması durumunda, bu masraflar alıcı tarafından karşılanacaktır. ECC bunu önceden bildirmeye çalışmaktadır. Bu bildirimin ihmal edilmesi, alıcının bu maliyetleri ödeme yükümlülüğünü etkilemez.
8. Garanti kapsamındaki talebini geçerli kılmak için, alıcı kusuru keşfettikten sonra 2 gün içinde ECC'ye şikayette bulunmalıdır. Şikayetinin ECC tarafından haklı çıkarılması halinde, ECC, kendi tercihine bağlı olarak, kusurlu ürünleri veya parçalarını ücretsiz olarak değiştirecek veya onaracaktır.

MADDE 13. | FİYATLAR VE ÖDEMELER

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle vermelde prijzen exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en verzendkosten. De verzendkosten komen bij een factuurwaarde van ten minste ? 1500, – (excl. btw) voor rekening van ECC. In overige gevallen komen de verzendkosten voor rekening van de koper.
2. Bir teklif yapıldıktan veya anlaşma yapıldıktan sonra, KDV oranlarında veya diğer devlet vergilerinde bir değişiklik olursa, ECC fiyatları buna göre değiştirme hakkına sahiptir.
3. Ayrıca, ECC, anlaşma imzalandıktan sonra maliyet belirleyici faktörlerin fiyat artışlarını alıcıya aktarma hakkına sahiptir.
4. ECC her zaman üzerinde anlaşılan fiyatın kısmen veya tamamen peşin ödenmesini talep etme hakkına sahiptir.
5. Peşin ödeme durumunda alıcı, peşin ödeme yapılmadığı sürece sözleşmenin ifasına ilişkin herhangi bir hak iddia edemez.
6. Alıcının tasfiyesi, iflası veya ödemesinin askıya alınması durumunda, alıcıya karşı alacaklar derhal muaccel olur ve ödenir.
7. Takip siparişleri durumunda, alıcı, bu takip siparişleri ECC tarafından işleme alınmadan önce önceki teslimatların faturasını ödemiş olmalıdır.
8. Banka havalesi ile ödeme kabul edilmişse, yönetimle aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, ECC tarafından öngörülen şekilde, fatura tarihinden sonraki 14 gün içinde ödeme yapılmalıdır.
9. Zamanında ödeme yapılmazsa, alıcının temerrüdü kanun gereği yürürlüğe girecektir. Temerrüdün başladığı günden itibaren alıcı, ödenmesi gereken tutar üzerinden o sırada geçerli olan yasal ticari faizi borçludur. Yasal ticari faiz, ödenmemiş tutarın tamamının ödendiği gün dahil hesaplanır.
10. Alıcının borçlu olduğu meblağların ödenmesi için tüm makul masraflar onun hesabına aittir. Yargısız masraflar, Tahsilat Masrafları Yasasına göre hesaplanır.
11. Alıcının, ECC'ye karşı herhangi bir karşı iddiaya karşı ECC'nin iddialarını hiçbir zaman dava etme hakkı yoktur.

MADDE 14. | SORUMLULUK VE TAZMİNAT

1. ECC, açıkça kararlaştırılan veya Madde 12'de atıfta bulunulan garanti dışında herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca ECC, bu teslimat koşullarının geri kalanında belirtilen durumlar için herhangi bir sorumluluk üstlenmez.
2. ECC'nin kasıtlı ve kasıtlı pervasızlık durumu dışında, ECC, tedarik ettiği ürünlerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu değildir.
3. ECC, alıcı tarafından sağlanan yanlış veya eksik bilgilere dayandığı için ortaya çıkan zarardan asla sorumlu değildir.
4. ECC, ürünlerin alıcı veya üçüncü şahıslar tarafından usulüne uygun olmayan şekilde depolanmasından doğacak zararlardan sorumlu değildir.
5. Özellikle ECC, kullanım talimatlarına veya ECC tarafından veya onun adına çıkarılan diğer düzenlemelere veya talimatlara aykırı eylemlerden kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
6. ECC, Ürünlerin üreticisinin Bölüm 6.3.3'te belirtilen ürün sorumluluğuna dayandığı hasarlardan sorumlu değildir. Medeni Kanunun sorumluluğu vardır.
7. ECC, her zaman alıcının uğradığı hasarı tamir etme hakkına sahiptir. Alıcı, ECC'ye bunu yapma fırsatı vermelidir, aksi takdirde ECC'nin herhangi bir yükümlülüğü geçersiz olacaktır.
8. ECC, iş kesintisi sonucunda kar kaybı, kayıp ve hasar dahil olmak üzere dolaylı zararlardan asla sorumlu değildir. Bu teslimat şartlarının hükümlerine rağmen, yine de ECC'nin sorumluluğu varsa, sadece doğrudan hasar tazminat için uygundur. Doğrudan hasar, yalnızca şu anlama gelir:

  • bu şartlar ve koşullar kapsamında tazminat için uygun olan hasarla ilgili olduğu sürece hasarın nedenini ve kapsamını belirlemeye yönelik makul maliyetler;

  • ECC'nin kusurlu performansının, ECC'ye atfedilebilecekleri ölçüde, sözleşmeye uygun olması için ortaya çıkan makul maliyetler;

  • Zararı önlemek veya sınırlamak için yapılan makul maliyetler, alıcı bu maliyetlerin bu teslimat koşullarında atıfta bulunulduğu üzere doğrudan hasarın sınırlandırılmasına yol açtığını göstermesi durumunda.

9. Vakanın koşullarına bağlı olarak, ECC'nin başka bir yükümlülüğünün mevcut olması durumunda, sorumluluk, sözleşmenin fatura değerinden veya en azından yükümlülüğün ilgili olduğu sözleşmenin bölümüyle sınırlıdır.
10. Sorumluluk, ECC tarafından yaptırılan herhangi bir sorumluluk sigortası kapsamında ilgili davayla ilgili olarak ödenen tutarı hiçbir zaman aşmayacaktır.
11. Bu teslimat hüküm ve koşullarının diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yasal zamanaşımı süresinin aksine, ECC'ye karşı tüm iddia ve savunmaların zamanaşımı süresi altı aydır.
12. ECC'nin kasıtlı veya kasıtlı pervasızlık durumu haricinde, alıcı, ECC'nin ekipmanın ECC tarafından kullanımına ilişkin hasar, maliyet veya faiz tazminatına ilişkin olarak üçüncü şahısların tüm taleplerine karşı ECC'yi tazmin edecektir. ECC tarafından veya ECC adına sağlanan ürünler veya gerçekleştirilen iş.

MADDE 15. | MÜLKİYETİN SAKLANMASI

1. ECC tarafından teslim edilen tüm ürünler, alıcı anlaşma kapsamındaki tüm yükümlülükleri gerektiği gibi yerine getirene kadar mülkiyetinde kalır.
2. Alıcı, mülkiyeti muhafaza altında teslim edilen ürünlerin her zaman birlikte sigortalanacağı şekilde iş sigortası ve / veya ev eşyaları sigortası düzenlemelidir. ECC'nin ilk talebinde, kullanıcı ilk talebi üzerine sigorta poliçesine ve ilgili prim ödeme sertifikalarına erişime izin verecektir.
3. Normal iş operasyonları sırasında izin verilebilir olduğu düşünüldüğü müddetçe, alıcının ürünleri satması, rehin vermesi veya başka bir şekilde mülkiyeti muhafaza altına alması yasaktır. Alıcının bir bayi olarak hareket etmesi durumunda, alıcıya yeniden satılması durumunda ilgili ürünler üzerinde benzer bir mülkiyet hakkı bulundurması şart koşulmalıdır.
4. Üçüncü şahıslar mülkiyet hakkına tabi ürünlere el koyarsa veya bunlarla ilgili haklar tesis etmek veya ileri sürmek isterse, alıcı bunu mümkün olan en kısa sürede ECC'ye bildirmek zorundadır.
5. Alıcı, ECC'ye veya ECC tarafından belirlenen üçüncü şahıslara mülkiyet hakkının korunmasına tabi ürünlerin bulunduğu tüm yerlere erişim için koşulsuz izin verir. Alıcının temerrüdü durumunda, ECC burada belirtilen ürünleri geri alma hakkına sahiptir. Bununla ilgili tüm makul masraflar alıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 16. | NİHAİ HÜKÜMLER

1. Hollanda hukuku, her anlaşma ve bunlardan doğan tüm yasal ilişkiler için münhasıran geçerlidir.
2. Taraflar, ancak anlaşmazlığı karşılıklı istişare içinde çözmek için her türlü çabayı gösterdikten sonra mahkemelere başvuracaklardır.
3. Yalnızca ECC'nin iş yerindeki yetkili mahkeme anlaşmazlıkları görme yetkisine sahiptir.
4. Bu teslimat koşullarının Felemenkçe metni, bunların yorumlanmasında her zaman belirleyicidir.