Villkor

ARTIKEL 1. | DEFINITIONER

1. ECC: Europe Cycle Company BV, användaren av dessa leveransvillkor, i Beverwijk.
2. Köpare: den fysiska eller juridiska personen som åtminstone agerar i yrket eller ett företag som ECC har ingått eller avser att ingå ett avtal med.
3. Avtal: alla avtal som ingås mellan köparen och ECC, enligt vilka ECC har åtagit sig att motverka köparen att leverera produkter.
4. Produkter: alla varor som ska levereras av eller på uppdrag av ECC inom ramen för avtalet, inklusive (elektriska) cyklar, delar till dessa och / eller tillbehör.
5. Skriftlig: både traditionell skriftlig kommunikation och kommunikation via e-post.

ARTIKEL 2. | ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. Dessa leveransvillkor gäller för alla erbjudanden från ECC och alla avtal som ingås mellan köparen och ECC.
2. Dessa leveransvillkor gäller även avtal för genomförande av vilka tredje parter är inblandade av ECC.
3. Tillämpligheten av köpet eller andra villkor för köparen avvisas uttryckligen.
4. Avvikelser från dessa leveransvillkor gäller endast om dessa avvikelser uttryckligen har avtalats skriftligen mellan parterna.
5. ECC har alltid rätt att överlåta genomförandet av avtalet helt eller delvis till tredje part, utan att det påverkar dess skyldighet att korrekt uppfylla avtalet.
6. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | ERBJUDANDE OCH UTBILDNING AV AVTALET

1. Varje erbjudande från ECC är utan förpliktelser. ECC är aldrig skyldigt att acceptera en beställning eller uppdrag.
2. Tydliga fel eller fel i erbjudandet är inte bindande för ECC.
3. Köparen kan inte härleda några rättigheter från ett erbjudande baserat på felaktig eller ofullständig information från köparen.
4. Ett erbjudande gäller inte automatiskt för uppföljningsavtal.
5. Prover och modeller som visas och / eller tillhandahålls, till exempel i broschyrer, på webbplatser eller i reklammaterial, visas så exakt som möjligt, men de är bara vägledande. Köparen kan inte härleda några rättigheter.
6. Avtalet ingås genom erbjudande och acceptans. Om köparens godkännande avviker från ECC: s erbjudande kommer avtalet inte att ingås i enlighet med detta avvikande godkännande, såvida inte ECC anger något annat. Muntliga avtal är inte bindande för ECC förrän efter att ECC har bekräftat beställningen eller uppdraget skriftligen.
7. En sammansatt offert tvingar aldrig ECC att fullfölja en del av erbjudandet mot en motsvarande del av det angivna priset.

ARTIKEL 4. | VILLKOR

1. ECC gör allt för att följa de implementerings- och / eller leveransvillkor som parterna har kommit överens om i tid. Emellertid kan alla termer som anges av ECC endast betraktas som vägledande, icke-dödliga termer. Köparen gör inte anspråk på de rättigheter som han har rätt till enligt lag förrän efter att han har meddelat ECC skriftligt fallissemang, vilket ger ECC en rimlig tidsfrist för att fortfarande uppfylla avtalet och prestationen har fortfarande inte uppfyllts efter den senare perioden.
2. Om ECC är beroende av information som köparen ska tillhandahålla för genomförandet av avtalet, kommer leveranstiderna inte att börja förrän efter att ECC har fått denna information.

ARTIKEL 5. | ARBETE I FÖRBINDELSE MED PRODUKTER SOM TILLVERKAS I enlighet med KÖPARENS SPECIFIKATION

1. Den här artikeln gäller för beställningar för vilka ECC har åtagit sig att tillverka produkterna enligt köparens specifikationer, såsom att anbringa etiketter på de cyklar som ska levereras.
2. ECC har rätt att engagera tredje part för att utföra de aktiviteter som avses i denna artikel. Artikel 7: 404 i den nederländska civillagen gäller inte för avtalet.
3. ECC åtar sig att utföra det överenskomna arbetet som avses i punkt 1 efter bästa kunskap och förmåga, men ECC är beroende av specifikationerna eller föremålen som ska tillhandahållas, såsom etiketter, av eller på köparens vägnar. Mindre avvikelser mellan vad som har avtalats och vad som faktiskt levereras kan inträffa och måste tolereras av köparen utan att köparen kräver skadestånd eller någon annan nackdel.
4. Köparen garanterar att han kommer att förse ECC med alla frågor och information som är rimligt viktiga för utformningen och genomförandet av avtalet i rätt tid. Dessutom garanterar köparen riktigheten och sundheten hos varor som görs tillgängliga av eller för hans räkning för genomförandet av avtalet.
5. Om avtalet genomförs enligt felaktig eller ofullständig information eller varor som levereras av köparen är köparen fortfarande skyldig hela avtalat pris och detta kan inte betraktas som en brist från ECC.
6. Om det under genomförandet av de aktiviteter som avses i denna artikel verkar som det är nödvändigt för en korrekt slutförande av den för att ändra eller komplettera avtalet, kommer parterna att fortsätta att anpassa avtalet i god tid och i ömsesidigt samråd. Om avtalets karaktär, omfattning eller innehåll ändras kvalitativt och / eller kvantitativt kan detta få konsekvenser för det som ursprungligen avtalades. Som ett resultat kan det ursprungligen överenskomna priset höjas eller sänkas. ECC kommer att ge en offert på detta i förväg så mycket som möjligt.
7. I händelse av tillägg eller ändringar av det avtalade av köparen kommer merkostnaderna för detta att bäras av köparen. ECC kommer att informera köparen i rätt tid om behovet av att vidarebefordra de kostnader som nämns här, såvida inte köparen skulle ha förstått denna nödvändighet på egen hand.
8. På grund av en ändring av avtalet kan den ursprungligen angivna villkoren för genomförande och leverans ändras. Köparen accepterar möjligheten att ändra avtalet, inklusive prisändring och genomförandeperiod. Om avtalet ändras eller kompletteras har ECC rätt att genomföra det först efter att köparen har godkänt det justerade priset och andra villkor, inklusive den tid som ska bestämmas vid vilken arbetet ska utföras. Att inte genomföra det ändrade avtalet eller inte omedelbart utgör inte heller någon brist från ECC: s sida och erbjuder inte köparen någon anledning att säga upp avtalet.
9. Om det efter avtalets ingående uppstår eller dyker upp kostnadsökande förhållanden som kan tillskrivas köparen på grundval av felaktigt tillhandahållen information eller varor, kommer tillhörande merkostnader att vara för hans räkning, såvida inte ECC felaktigheten i by
de koper verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. ECC zal de koper tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen.
10. Utan att vara i fallissemang kan ECC avslå en begäran om ändring av avtalet om överensstämmelse med det ändrade avtalet inte rimligen kan förväntas av det.
11. Avtal som föreskriver ytterligare arbete, med förbehåll för bestämmelserna i resten av denna artikel, äger rum i samråd och registreras skriftligen på begäran av ECC.
12. Ook de overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in dit artikel kan na totstandkoming daarvan niet worden ontbonden. Indien de koper de overeenkomst desondanks tussentijds beëindigt, is ECC gerechtigd de volledige overeengekomen prijs te vorderen.

ARTIKEL 6. | LEVERANS

1. Om leverans av produkterna har avtalats kommer ECC att bestämma metoden för transport och förpackning av produkterna, såvida inte annat uttryckligen överenskommits.
2. Om leverans har avtalats kommer produkterna att levereras till den leveransadress som anges av köparen, om inte fakturadressen kommer att betraktas som leveransadress.
3. Köparen är skyldig att acceptera de köpta produkterna vid den tidpunkt då de är tillgängliga för honom eller levereras till honom. Om köparen vägrar att ta emot leveransen av någon anledning eller försummar att tillhandahålla information eller instruktioner som är nödvändiga för leveransen lagras produkterna på köparens bekostnad och risk efter att ECC har meddelat honom. I så fall är köparen skyldig ett rimligt pris för lagring av produkterna utöver inköpspriset.
4. Risken för förlust och skada på produkterna överförs till köparen när produkterna faktiskt har placerats hos köparen eller en tredje part som utsetts av honom, såvida inte annat uttryckligen överenskommits.
5. ECC har rätt att leverera beställningar i delar. Om beställningar levereras i delar har ECC rätt att fakturera varje del separat.

ARTIKEL 7. | EMBALLAGE PALLET

1. Förpackningspall förblir ECC: s egendom. Köparen har inte rätt att använda förpackningspallen för ändamål för vilka förpackningspallen inte är avsedd.
2. ECC har rätt att ta ut köparens kostnader för användning av en förpackningspall.

ARTIKEL 8. | ÅTERFÖRSÄLJNING; REKOMMENDERAD PRIS OCH PRESENTATION

1. Köparen är skyldig att inte erbjuda de levererade produkterna som är avsedda för återförsäljning till ett lägre belopp än de försäljningspriser som anges av ECC.
2. Om köparen inte fullgör sin skyldighet enligt punkt 1 har ECC rätt att vägra framtida beställningar från köparen.
3. Köparen är skyldig att sälja de levererade produkterna i eget namn, på egen risk och bekostnad. Köparen har aldrig rätt att representera ECC som agent eller på annat sätt.
4. Produkterna som levereras av ECC får endast säljas av den andra parten i originalförpackningen, levererad av ECC eller dess leverantör. Köparen gör inga ändringar på förpackningen och måste förhindra skador på den.
5. Köparen måste presentera varumärkena som ECC bär, liksom de levererade produkterna, framträdande och konsekvent i enlighet med utseendet på de använda varumärkena. Annonser och annan kommunikation med slutkunder måste överensstämma med bilden av varumärkena som ECC har. Produkterna måste presenteras på ett sådant sätt att det inte påverkar varumärkena hos de produkter som representeras av ECC.
6. På begäran av ECC måste varje presentation av de levererade produkterna skickas till ECC för godkännande före publicering, om och i den mån grafiska eller textrelaterade element i presentationen inte kommer direkt från ECC. ECC kommer inte att på ett orimligt sätt hålla tillbaka sådant godkännande.

ARTIKEL 9. | KLAGOR

1. Köparen är skyldig att omedelbart vid leverans av produkterna kontrollera om dess art och kvantitet motsvarar avtalet.
2. Om de levererade varorna enligt köparens åsikt inte uppfyller avtalet, måste han omedelbart meddela ECC om detta.
3. Klagomål beträffande icke synliga fel måste rapporteras till ECC skriftligen inom två dagar efter att köparen var medveten om dessa brister eller borde rimligen ha varit medveten om dessa brister.
4. Om köparen underlåter att meddela det som avses i punkt 2 eller inte lämnar in ett klagomål inom den period som avses i punkt 3, uppstår ingen som helst skyldighet för ECC från ett sådant klagomål från köparens sida.
5. Köparen måste ge ECC möjlighet att undersöka ett klagomål från honom och att hjälpa ECC att tillhandahålla all relevant information.
6. Klagomål avseende missfärgning och mindre färgavvikelser kommer inte att behandlas. Detta gäller även klagomål som har förändrats i karaktär eller sammansättning efter mottagande av köparen eller tredje part, eller som har behandlats eller behandlats helt eller delvis.
7. Returförsändelser accepteras inte av ECC förrän efter dess skriftliga samtycke. Om inte annat uttryckligen överenskommits kommer kostnaden för att returnera produkterna att bäras av köparen. Om klagomålet visar sig vara välgrundat kommer dessa kostnader att vara berättigade till återbetalning.
8. Om inte de levererade varorna inte överensstämmer med avtalet till följd av en brist på ECC och köparen har lämnat in ett klagomål i rätt tid till ECC, har ECC rätt att ta ut alla kostnader som uppkommit i samband med returförsändelsen till köparen, inklusive administration och lagringskostnader.
9. Klagomål upphäver aldrig köparens betalningsskyldighet.

ARTIKEL 10. | MAJORITETS KRAFT

1. ECC är inte skyldigt att fullgöra någon skyldighet enligt avtalet om det förhindras från detta genom en omständighet som inte kan hänföras till det enligt lag, en rättslig handling eller allmänt accepterade standarder.
2. Om force majeure-situationen fortsätter i mer än tre månader, eller om det är förutsebar att force majeure-situationen kommer att fortsätta i mer än tre månader, har parterna rätt att upplösa avtalet med omedelbar verkan.
3. Om ECC redan delvis har fullgjort sina skyldigheter eller delvis kan fullgöra sina skyldigheter när force majeure-situationen inträffar, har den rätt att separat fakturera den redan exekverade delen respektive den körbara delen av avtalet som om det vore ett oberoende avtal. .
4. Skador till följd av force majeure är aldrig berättigade till ersättning.

ARTIKEL 11. | SUSPENSION OCH LÖSNING

1. ECC har, om omständigheterna motiverar detta, rätt att upphäva genomförandet av avtalet eller att lösa upp avtalet med omedelbar verkan, om köparen inte, inte i rätt tid eller inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet eller dessa leveransvillkor, då väl efter stängning
omständigheter som har kommit till ECC: s kännedom om avtalet ger god anledning att frukta att köparen inte kommer att uppfylla sina skyldigheter.
2. Om köparen befinner sig i konkurs, har ansökt om moratorium för betalningar, har någon anknytning införts på hans varor eller i de fall där köparen inte på annat sätt fritt kan avyttra sina tillgångar har ECC rätt att ingå avtalet med omedelbar verkan. att upplösas, såvida inte köparen redan har ställt tillräcklig säkerhet för betalning.
3. ECC har dessutom rätt att upplösa avtalet om omständigheter uppstår av en sådan karaktär att det är omöjligt att fullgöra avtalet eller om oförändrat underhåll av det med rimlighet inte kan förväntas av det.
4. Köparen gör aldrig anspråk på någon form av ersättning i samband med rätten till avstängning och upplösning som utövas av ECC på grundval av denna artikel.
5. I den mån detta kan hänföras till honom är köparen skyldig att kompensera för den skada som ECC drabbas av tillfälligt upphävande eller upplösning av avtalet.
6. Om ECC löser avtalet på grundval av denna artikel är alla fordringar mot köparen omedelbart förfallna och betalbara.

ARTIKEL 12. | GARANTI

1. Bestämmelserna i denna artikel påverkar inte bestämmelserna i garantivillkor som uttryckligen skriftligen överenskommits.
2. Levererade cyklar omfattas av en 2 års garantiperiod på ram och gaffel. En garantiperiod på 1 år gäller elektriska cyklar på elektroniska delar inklusive belysning. Ingen garanti gäller med avseende på slitagekänsliga delar, såsom däck, bromsskivor, och för andra föremål än de som nämns i de två första meningarna.
3. Garantiperioden börjar när produkten avsedd för återförsäljning görs tillgänglig för köparen av köparen. Datumet på inköpsbevis som köparen ska tillhandahålla sina kunder är avgörande för det ögonblick då garantiperioderna börjar.
4. Garantin upphör att gälla om en defekt i produkten beror på en extern orsak och / eller inte kan hänföras till ECC. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, defekter till följd av korrosion, skada, felaktig eller felaktig användning, icke-professionellt och regelbundet underhåll eller underhåll, ändringar av produkterna, inklusive reparationer som inte har utförts med tillstånd från ECC.
5. Garantin upphör också om skadorna orsakas av vårdslöshet från köparen, till exempel för att köparen har handlat i strid med instruktioner, anvisningar eller råd från ECC.
6. Det finns dessutom inget garantianspråk om köparen inte har uppfyllt sina (betalnings) skyldigheter gentemot ECC.
7. Om ECC medför utredningskostnader för att fastställa en defekt, på grundval av vilken garanti utesluts, kommer dessa kostnader att bäras av köparen. ECC strävar efter att rapportera detta i förväg. Utelämnandet av detta meddelande påverkar inte köparens skyldighet att betala dessa kostnader.
8. För att göra anspråket giltigt måste köparen lämna in ett klagomål till ECC inom två dagar efter det att han upptäckt bristen. Om dess klagomål befinns vara motiverat av ECC kommer ECC, efter eget val, att ersätta eller reparera de defekta produkterna, eller delar därav, utan kostnad.

ARTIKEL 13. | PRISER OCH BETALNINGAR

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle vermelde prijzen exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en verzendkosten. De verzendkosten komen bij een factuurwaarde van ten minste ? 1500, – (excl. btw) voor rekening van ECC. In overige gevallen komen de verzendkosten voor rekening van de koper.
2. Om en ändring av mervärdesskattesatser eller andra statliga avgifter, efter att ett erbjudande har gjorts eller efter att avtalet har ingåtts, har ECC rätt att ändra priserna i enlighet med detta.
3. ECC har dessutom rätt att vidarebefordra prishöjningar av kostnadsbestämmande faktorer som blir uppenbara för köparen efter avtalets ingående.
4. ECC har alltid rätt att kräva delvis eller full förskottsbetalning av det avtalade priset.
5. Vid förskottsbetalning kan köparen inte hävda några rättigheter med avseende på fullgörandet av avtalet så länge förskottsbetalningen inte har gjorts.
6. I händelse av likvidation, konkurs eller betalningstillfälle för köparen är fordringarna mot köparen omedelbart förfallna och betalbara.
7. I händelse av uppföljningsorder måste köparen ha betalat fakturan för tidigare leveranser innan dessa uppföljningsorder behandlas av ECC.
8. Om betalning via banköverföring har avtalats, måste betalning göras inom 14 dagar efter fakturadatum, på det sätt som föreskrivs av ECC, såvida inget annat skriftligt avtalats med ledningen.
9. Om inte betalning sker i rätt tid kommer köparens standard att träda i kraft enligt lag. Från den dag då fallissemanget inleds är köparen skyldig den då gällande lagstadgade kommersiella räntan på det förfallna beloppet. Den lagliga kommersiella räntan beräknas till och med den dag då hela det utestående beloppet har betalats.
10. Alla skäliga kostnader för betalning av köparen är för hans räkning. De utomrättsliga kostnaderna beräknas i enlighet med lagen om inkassokostnader.
11. Köparen har aldrig rätt att kvitta ECC: s anspråk mot motkrav mot ECC.

ARTIKEL 14. | ANSVAR OCH ERSÄTTNING

1. ECC accepterar inget annat ansvar än det uttryckligen överenskomna eller den garanti som avses i artikel 12. Dessutom bär ECC inget ansvar för de fall som avses i återstoden av dessa leveransvillkor.
2. Förutom i fall av uppsåt och uppsåtlig hänsynslöshet från ECC, är ECC inte ansvarigt för skador som uppstår till följd av användningen av de produkter som den levererar.
3. ECC är aldrig ansvarigt för skador som uppstår på grund av att ECC förlitade sig på felaktig eller ofullständig information från köparen.
4. ECC är inte ansvarigt för skada till följd av felaktig lagring av produkterna av köparen eller tredje part.
5. I synnerhet bär ECC inget ansvar för skador orsakade av handlingar som bryter mot användarinstruktionerna eller andra föreskrifter eller anvisningar som utfärdats av eller på uppdrag av ECC.
6. ECC är inte ansvarigt för skador för vilka tillverkaren av produkterna är baserad på produktansvar enligt avsnitt 6.3.3. i civillagen, bär ansvar.
7. ECC har alltid rätt att reparera skador som köparen har lidit. Köparen måste ge ECC möjlighet att göra detta, om inte något ansvar för ECC upphör att gälla.
8. ECC är aldrig ansvarigt för följdskador, inklusive förlorad vinst, förlust och skada till följd av affärsavbrott. Om, trots bestämmelserna i dessa villkor, ECC-ansvar ändå existerar, är endast direkta skador berättigade till ersättning. Direkt skada förstås uteslutande som:

  • de rimliga kostnaderna för att bestämma orsaken och omfattningen av skadan, i den mån beslutet avser skada som är berättigad till ersättning i den mening som avses i dessa villkor;

  • alla rimliga kostnader som uppstår för att ECC: s defekta prestanda överensstämmer med avtalet, i den mån dessa kan hänföras till ECC;

  • rimliga kostnader som uppkommit för att förhindra eller begränsa skada, i den mån köparen visar att dessa kostnader har lett till begränsning av direkt skada enligt dessa leveransvillkor.

9. Om det på grundval av omständigheterna i fallet finns ett ytterligare ansvar från ECC är ansvaret begränsat till högst fakturavärdet för avtalet eller åtminstone till den del av avtalet som ansvaret avser.
10. Skulden kommer aldrig att överstiga det belopp som betalas ut för det aktuella fallet enligt någon ansvarsförsäkring som tecknats av ECC.
11. Utan att det påverkar de övriga bestämmelserna i dessa leveransvillkor, i motsats till den lagstadgade preskriptionstiden, är preskriptionstiden för alla anspråk och försvar mot ECC sex månader.
12. Förutom i händelse av avsiktlig eller avsiktlig hänsynslöshet från ECC kommer köparen att ersätta ECC mot alla anspråk från tredje part, oavsett anledning, med avseende på ersättning för skada, kostnader eller räntor, relaterade till ECC: s användning av utrustningen. produkter som levereras eller det arbete som utförs av eller på uppdrag av ECC.

ARTIKEL 15. | BEVARANDE AV ÄGANDE

1. Alla produkter som levereras av ECC förblir dess egendom tills köparen har fullgjort alla skyldigheter enligt avtalet.
2. Köparen måste anordna en företagsförsäkring och / eller en hemförsäkring så att de produkter som levereras under äganderätten alltid är medförsäkrade. På den första begäran från ECC kommer användaren på sin första begäran att ge tillgång till försäkringspolicyn och tillhörande premiebetalningscertifikat.
3. Förutom i den mån det måste anses vara tillåtet under hans normala affärsverksamhet är köparen förbjuden att sälja, pantsätta eller på annat sätt belasta de produkter som är förbehållna äganderätten. I händelse av att köparen fungerar som återförsäljare måste han föreskriva en liknande äganderätt till de berörda produkterna vid återförsäljning till sin köpare.
4. Om tredje part beslagtar produkter som är föremål för äganderätt eller vill upprätta eller göra anspråk på rättigheter, är köparen skyldig att meddela ECC detta så snart som möjligt.
5. Köparen ger villkorslöst tillstånd till ECC eller de tredje parter som utsetts av ECC att komma in på alla de platser där produkterna som omfattas av äganderätten finns. I händelse av köparens försummelse har ECC rätt att ta tillbaka de produkter som avses här. Alla rimliga kostnader relaterade till detta kommer att bäras av köparen.

ARTIKEL 16. | SLUTBESTÄMMELSER

1. Holländsk lag är exklusivt tillämplig på alla avtal och alla rättsliga förhållanden som uppstår därav.
2. Parterna överklagar först till domstolarna efter att de har gjort allt för att lösa tvisten i ömsesidigt samråd.
3. Endast behörig domstol inom distriktet ECC: s verksamhetsort kommer att utses för att behandla tvister.
4. Den nederländska texten till dessa leveransvillkor är alltid avgörande för tolkningen av dessa.