Vilkår og betingelser

ARTIKKEL 1. | DEFINISJONER

1. ECC: Europe Cycle Company BV, brukeren av disse leveringsbetingelsene, lokalisert i Beverwijk.
2. Kjøper: den fysiske eller juridiske personen som i det minste handler i utøvelsen av et yrke eller en virksomhet som ECC har inngått eller har til hensikt å inngå en avtale med.
3. Avtale: enhver avtale inngått mellom kjøper og ECC hvorved ECC har forpliktet seg overfor kjøperen å levere produkter.
4. Produkter: alle varer som skal leveres av eller på vegne av ECC innenfor rammen av avtalen, inkludert (elektriske) sykler, deler derav og / eller tilbehør.
5. Skrevet: både tradisjonell skriftlig kommunikasjon og kommunikasjon via e-post.

ARTIKKEL 2. | GENERELLE BESTEMMELSER

1. Disse leveringsbetingelsene gjelder for hvert tilbud fra ECC og enhver avtale som er inngått mellom kjøper og ECC.
2. Disse leveringsbetingelsene gjelder også avtaler for gjennomføring av hvilke tredjeparter som er involvert av ECC.
3. Gjeldende kjøp eller andre betingelser for kjøper avvises eksplisitt.
4. Avvik fra disse leveringsbetingelsene gjelder bare dersom disse avvikene er uttrykkelig skriftlig avtalt mellom partene.
5. ECC har alltid rett til å overlate gjennomføringen av avtalen helt eller delvis til tredjeparter, uten å berøre dens forpliktelse til å oppfylle avtalen på riktig måte.
6. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKKEL 3. | TILBUD OG DANNELSE AV AVTALEN

1. Hvert tilbud fra ECC er uforpliktende. ECC er aldri forpliktet til å godta en ordre eller oppdrag.
2. Åpenbare feil eller feil i tilbudet er ikke bindende for ECC.
3. Kjøper kan ikke utlede noen rettigheter fra et tilbud basert på feil eller ufullstendig informasjon gitt av kjøperen.
4. Et tilbud gjelder ikke automatisk for oppfølgingsavtaler.
5. Prøver og modeller vist og / eller gitt, for eksempel i brosjyrer, på nettsteder eller i reklamemateriell, vises så nøyaktig som mulig, men de er bare veiledende. Kjøperen kan ikke utlede noen rettigheter fra dette.
6. Avtalen inngås ved tilbud og aksept. Hvis kjøperens aksept avviker fra ECCs tilbud, vil ikke avtalen inngås i samsvar med denne avvikende aksept, med mindre ECC indikerer noe annet. Muntlige avtaler binder ikke ECC før etter at ECC har bekreftet ordren eller oppdraget skriftlig.
7. Et sammensatt tilbud forplikter aldri ECC til å oppfylle en del av tilbudet mot en tilsvarende del av den oppgitte prisen.

ARTIKKEL 4. | VILKÅR

1. ECC gjør sitt ytterste for å overholde implementerings- og / eller leveringsbetingelsene som avtales mellom partene i tide. Imidlertid kan alle vilkår oppgitt av ECC bare betraktes som veiledende, ikke-fatale vilkår. Kjøperen krever ikke rettighetene han er berettiget til ved lov før etter at han har gitt ECC skriftlig varsel om mislighold, noe som gir ECC en rimelig periode til fortsatt å oppfylle avtalen, og ytelsen er fortsatt ikke oppfylt etter sistnevnte periode.
2. Hvis ECC er avhengig av informasjon som skal gis av kjøperen for gjennomføring av avtalen, vil leveringsperioder ikke begynne før etter at ECC har mottatt denne informasjonen.

ARTIKKEL 5. | ARBEID I FORBINDELSE MED PRODUKTER SOM SKAL FREMSTILLES I HENHOLD TIL KJØPERS SPESIFIKASJON

1. Denne artikkelen gjelder for bestillinger som ECC har forpliktet seg til å produsere produktene i henhold til spesifikasjonene til kjøperen, for eksempel påføring av etiketter på syklene som skal leveres.
2. ECC vil ha rett til å engasjere tredjeparter for å utføre aktivitetene som det er omtalt i denne artikkelen. Artikkel 7: 404 i den nederlandske borgerloven gjelder ikke for avtalen.
3. ECC forplikter seg til å utføre det avtalte arbeidet som nevnt i nr. 1 etter beste kunnskap og evne, men ECC er imidlertid avhengig av spesifikasjonene eller artiklene som skal leveres av eller på vegne av kjøperen, for eksempel etiketter. Mindre avvik mellom det som er avtalt og det som faktisk er levert, kan forekomme og må tolereres av kjøperen, uten at kjøperen krever erstatning for skade eller annen ulempe.
4. Kjøper garanterer at han vil gi ECC alle forhold og informasjon som er rimelig viktig for utformingen og gjennomføringen av avtalen i tide. Videre garanterer kjøperen korrektheten og forsvarligheten til varer som blir gjort tilgjengelig av eller på vegne av ham for gjennomføring av avtalen.
5. Hvis avtalen er implementert i henhold til feil eller ufullstendig informasjon eller varer levert av kjøperen, vil kjøperen fortsatt skylde den fullstendige avtalte prisen, og dette kan ikke betraktes som en mangel fra ECCs side.
6. Hvis det under utførelsen av aktivitetene som nevnt i denne artikkelen ser ut til at det er nødvendig for en korrekt gjennomføring av den for å endre eller supplere avtalen, vil partene fortsette å tilpasse avtalen i god tid og i gjensidig samråd. Hvis avtalenes art, omfang eller innhold endres kvalitativt og / eller kvantitativt, kan dette få konsekvenser for det opprinnelig ble avtalt. Som et resultat kan den opprinnelig avtalte prisen økes eller reduseres. ECC vil gi et tilbud på dette på forhånd så mye som mulig.
7. I tilfelle tillegg eller endringer i avtalt av kjøper, vil merkostnadene knyttet til dette bli båret av kjøperen. ECC vil informere kjøperen i god tid om nødvendigheten av å videreføre kostnadene som er nevnt her, med mindre kjøperen selv hadde forstått denne nødvendigheten.
8. På grunn av en endring av avtalen kan den opprinnelig oppgitte løpetiden og utførelsen endres. Kjøper aksepterer muligheten for å endre avtalen, inkludert endring i pris og løpetid. Hvis avtalen endres eller suppleres, har ECC rett til å implementere den først etter at kjøperen har avtalt den justerte prisen og andre betingelser, inkludert tidspunktet som skal bestemmes når arbeidet skal utføres. Ikke eller ikke umiddelbart utførelse av den endrede avtalen utgjør heller ikke en mangel fra ECCs side og gir ikke kjøperen noen grunn til å si opp avtalen.
9. Hvis det etter avtalen inngås kostnadsøkende omstendigheter oppstår eller kommer frem, som kan tilskrives kjøperen på grunnlag av feil oppgitt informasjon eller varer, vil de tilknyttede merkostnadene være for hans regning, med mindre ECC unøyaktigheten til by
de koper verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. ECC zal de koper tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen.
10. Uten å være misligholdt, kan ECC avslå en anmodning om å endre avtalen hvis overholdelse av den endrede avtalen ikke med rimelighet kan forventes av den.
11. Avtaler som gir ytterligere arbeid, med forbehold om bestemmelsene i resten av denne artikkelen, finner sted i samråd og blir registrert skriftlig på anmodning fra ECC.
12. Ook de overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in dit artikel kan na totstandkoming daarvan niet worden ontbonden. Indien de koper de overeenkomst desondanks tussentijds beëindigt, is ECC gerechtigd de volledige overeengekomen prijs te vorderen.

ARTIKKEL 6. | LEVERANSE

1. Hvis det er avtalt levering av produktene, vil ECC bestemme metoden for sending og emballering av produktene, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.
2. Hvis levering er avtalt, vil produktene leveres til leveringsadressen som er oppgitt av kjøperen, hvis ikke fakturaadressen blir ansett som leveringsadressen.
3. Kjøperen er forpliktet til å godta de kjøpte produktene på det tidspunktet de er tilgjengelig for ham eller når de blir levert til ham. Hvis kjøper nekter å ta imot levering av en eller annen grunn eller er uaktsom med å gi informasjon eller instruksjoner som er nødvendige for leveransen, vil produktene bli lagret på kjøpers bekostning og risiko etter at ECC har varslet ham. I så fall skylder kjøperen en rimelig pris for lagring av produktene i tillegg til kjøpesummen.
4. Risikoen for tap og skade på produktene overføres til kjøperen i det øyeblikket at produktene faktisk har blitt plassert i kjøperens besittelse eller en tredjepart utpekt av ham, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.
5. ECC har lov til å levere bestillinger i deler. Hvis ordrer leveres i deler, har ECC rett til å fakturere hver del separat.

ARTIKKEL 7. | EMBALLAGE PALLET

1. Emballasjepall er fortsatt ECCs eiendom. Kjøper har ikke rett til å bruke emballasjepallen til formål som emballasjepallen ikke er beregnet på.
2. ECC er autorisert til å belaste kjøperen kostnader for bruk av en emballasjepall.

ARTIKKEL 8. | VIDESALG; ANBEFALT PRIS OG PRESENTASJON

1. Kjøperen er forpliktet til ikke å tilby de leverte produktene som er ment for videresalg for et beløp lavere enn salgsprisene oppgitt av ECC.
2. Hvis kjøperen ikke oppfyller sin forpliktelse som nevnt i nr. 1, har ECC rett til å nekte fremtidige bestillinger fra kjøperen.
3. Kjøper er forpliktet til å videreselge de leverte produktene i eget navn, på egen risiko og bekostning. Kjøperen har aldri rett til å representere ECC som agent eller på annen måte.
4. Produktene som leveres av ECC kan bare selges på nytt av den andre parten i originalemballasjen, levert av ECC eller dens leverandør. Kjøperen vil ikke gjøre endringer på emballasjen og må forhindre skade på den.
5. Kjøperen må presentere merkevarene som brukes av ECC, samt de leverte produktene, fremtredende og konsekvent i samsvar med utseendet til de brukte merkene. Annonser og annen kommunikasjon med sluttkunder må være i samsvar med image av merkene som ECC har. Produktene må presenteres på en slik måte at det ikke forringer karakteren til merkene til produktene representert av ECC.
6. På forespørsel fra ECC må hver presentasjon av de leverte produktene sendes til ECC for godkjenning før publisering, hvis og i den grad grafiske eller tekstrelaterte elementer i presentasjonen ikke kommer direkte fra ECC. ECC vil ikke urimelig holde tilbake slik godkjenning.

ARTIKKEL 9. | KLAGER

1. Kjøper er forpliktet til å sjekke umiddelbart ved levering av produktene om arten og mengden av dem tilsvarer avtalen.
2. Hvis de leverte varene etter kjøperens mening ikke er i samsvar med avtalen, må han umiddelbart varsle ECC om dette.
3. Klager på ikke-synlige mangler må rapporteres til ECC skriftlig innen to dager etter at kjøperen var klar over disse manglene eller burde med rimelighet ha vært klar over disse manglene.
4. Hvis kjøperen unnlater å varsle som nevnt i nr. 2, eller ikke fremlegger en klage innen fristen som nevnt i nr. 3, oppstår det ingen forpliktelse for ECC fra en slik klage fra kjøperens side.
5. Kjøperen må gi ECC muligheten til å undersøke en klage som er sendt inn av ham og å hjelpe ECC med å gi all relevant informasjon.
6. Klager angående misfarging og mindre fargeavvik behandles ikke. Dette gjelder også klager som har endret seg i karakter eller sammensetning etter mottakelse fra kjøper eller tredjepart, eller som har blitt behandlet eller behandlet helt eller delvis.
7. Returforsendelser godtas ikke av ECC før etter forutgående skriftlig samtykke. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, blir kostnadene for retur av produktene dekket av kjøperen. Hvis klagen viser seg å være velbegrunnet, vil disse kostnadene kunne refunderes.
8. Med mindre de leverte varene ikke overholder avtalen som et resultat av en mangel på ECC, og kjøperen har fremsatt en rettidig klage på dette til ECC, er ECC berettiget til å belaste alle utgifter i forbindelse med returforsendelsen til kjøperen, inkludert administrasjon og lagringskostnader.
9. Klager stanser aldri kjøpers betalingsforpliktelse.

ARTIKKEL 10. | STYRKETS KRAFT

1. ECC er ikke forpliktet til å oppfylle noen forpliktelse i henhold til avtalen hvis det er forhindret fra å gjøre det av en omstendighet som ikke kan tilskrives den ved lov, en rettslig handling eller generelt aksepterte standarder.
2. Hvis force majeure-situasjonen fortsetter i mer enn tre måneder, eller det er forutsigbar at force majeure-situasjonen vil fortsette i mer enn tre måneder, har partene rett til å oppløse avtalen med umiddelbar virkning.
3. Hvis, når force majeure-situasjonen oppstår, ECC allerede delvis har oppfylt sine forpliktelser eller delvis kan oppfylle sine forpliktelser, har den rett til å fakturere den allerede utførte delen eller den eksekverbare delen av avtalen som om det var en uavhengig avtale. .
4. Skade som følge av force majeure er aldri kvalifisert for erstatning.

ARTIKKEL 11. | SUSPENSJON OG OPPLØSNING

1. ECC har, hvis omstendighetene rettferdiggjør dette, rett til å suspendere gjennomføringen av avtalen eller å oppløse avtalen med umiddelbar virkning, hvis kjøperen ikke, ikke rettidig eller ikke fullt ut overholder forpliktelsene i henhold til avtalen eller disse leveringsbetingelsene, godt etter stenging
avtalen blir kjent med ECC-forhold som gir god grunn til å frykte at kjøperen ikke vil oppfylle sine forpliktelser.
2. Hvis kjøperen er i konkurs, har søkt om moratorium for utbetalinger, er noe pålegg knyttet til hans varer eller i tilfeller der kjøperen ikke på annen måte kan disponere eiendelene sine fritt, har ECC rett til å inngå avtalen med umiddelbar virkning. å oppløse, med mindre kjøperen allerede har stilt tilstrekkelig sikkerhet for betaling.
3. Videre har ECC rett til å oppløse avtalen dersom forhold oppstår av en slik art at oppfyllelse av avtalen er umulig, eller hvis uendret opprettholdelse av den ikke med rimelighet kan forventes av den.
4. Kjøperen vil aldri ha rett til noen form for kompensasjon i forbindelse med suspensjons- og oppløsningsretten som utøves av ECC på grunnlag av denne artikkelen.
5. Så langt dette kan tilskrives ham, er kjøperen forpliktet til å kompensere for skaden som ECC lider som følge av suspensjon eller oppløsning av avtalen.
6. Hvis ECC oppløser avtalen på grunnlag av denne artikkelen, forfaller alle krav mot kjøper umiddelbart.

ARTIKKEL 12. | GARANTI

1. Bestemmelsene i denne artikkelen berører ikke bestemmelsene i garantibetingelser som er uttrykkelig avtalt skriftlig.
2. Leverte sykler dekkes av 2 års garantiperiode på ramme og gaffel. For elektriske sykler gjelder en garantiperiode på 1 år for elektroniske deler, inkludert belysning. Ingen garanti gjelder med hensyn til slitasje-sensitive deler, for eksempel dekk, bremseskiver, så vel som for andre gjenstander enn de som er nevnt i de to første setningene.
3. Garantiperioden begynner når produktet beregnet på videresalg blir gjort tilgjengelig for kjøperen av kjøperen. Datoen på kjøpsbeviset som kjøperen skal levere til kundene er avgjørende for øyeblikket garantiperiodene begynner.
4. Garantien bortfaller hvis en defekt i produktet er et resultat av en ekstern årsak og / eller ikke kan tilskrives ECC. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, mangler som følge av korrosjon, skade, feil eller feil bruk, ikke-profesjonelt og regelmessig vedlikehold eller vedlikehold, og endringer i produktene, inkludert reparasjoner som ikke er utført med tillatelse fra ECC.
5. Garantien bortfaller også hvis skaden skyldes uaktsomhet fra kjøperens side, for eksempel fordi kjøperen har handlet i strid med instruksjoner, anvisninger eller råd fra ECC.
6. Videre er det ingen krav under garantien hvis kjøperen ikke har oppfylt sine (betalings) forpliktelser overfor ECC.
7. Hvis ECC pådrar etterforskningskostnader for å fastslå en mangel, på grunnlag av hvilken garanti er ekskludert, skal disse kostnadene bæres av kjøperen. ECC prøver å rapportere dette på forhånd. Utelatelsen av denne meldingen påvirker ikke kjøpers plikt til å betale disse kostnadene.
8. For å gjøre kravet under garantien gyldig, må kjøperen sende inn en klage til ECC innen to dager etter at han oppdaget mangelen. Hvis klagen blir funnet å være berettiget av ECC, vil ECC, etter eget valg, erstatte eller reparere de defekte produktene, eller deler derav, gratis.

ARTIKKEL 13. | PRISER OG BETALINGER

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle vermelde prijzen exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en verzendkosten. De verzendkosten komen bij een factuurwaarde van ten minste ? 1500, – (excl. btw) voor rekening van ECC. In overige gevallen komen de verzendkosten voor rekening van de koper.
2. Hvis det, etter at et tilbud er kommet eller etter at avtalen er inngått, skjer en endring i momssatser eller andre offentlige avgifter, er ECC berettiget til å endre prisene tilsvarende.
3. Videre har ECC rett til å videreføre prisøkninger av kostnadsbestemmende faktorer som blir synlige for kjøperen etter inngåelsen av avtalen.
4. ECC har alltid rett til å kreve delvis eller full forskuddsbetaling av avtalt pris.
5. Ved forskuddsbetaling kan ikke kjøper hevde noen rettigheter med hensyn til gjennomføring av avtalen så lenge forskuddsbetaling ikke er utført.
6. I tilfelle avvikling, konkurs eller suspensjon av betaling av kjøper, er krav mot kjøper umiddelbart forfallne og betales.
7. I tilfelle oppfølgingsordrer, må kjøper ha betalt fakturaen for tidligere leveranser før disse oppfølgingsordrene behandles av ECC.
8. Hvis betaling ved bankoverføring er avtalt, må betaling gjøres innen 14 dager etter fakturadato, på den måten som er foreskrevet av ECC, med mindre annet er avtalt skriftlig med ledelsen.
9. Hvis rettidig betaling ikke utføres, vil kjøperens mislighold tre i kraft ved lov. Fra den dagen misligholdet begynner, skylder kjøperen den gjeldende lovbestemte kommersielle renter på det skyldige beløpet. Den juridiske kommersielle rente beregnes til og med den dagen full utestående beløp er betalt.
10. Alle rimelige kostnader for betaling av skyldige beløp er for hans konto. De utenomrettslige kostnadene beregnes i samsvar med lov om inkassokostnader.
11. Kjøper har aldri rett til å motregne krav fra ECC mot motkrav mot ECC.

ARTIKKEL 14. | ANSVAR OG SKADESTILLING

1. ECC aksepterer ikke noe annet ansvar enn den eksplisitt avtalt eller garantien nevnt i artikkel 12. Videre har ikke ECC noe ansvar for de tilfellene det er referert til i resten av disse leveringsbetingelsene.
2. Med unntak av tilfeller og forsettlig hensynsløshet fra ECCs side, er ECC ikke ansvarlig for skader som skyldes bruk av produktene den leverer.
3. ECC er aldri ansvarlig for skader som oppstår fordi ECC stolte på feil eller ufullstendig informasjon gitt av kjøperen.
4. ECC er ikke ansvarlig for skade som følge av feil lagring av produktene av kjøperen eller tredjepart.
5. Spesielt har ECC intet ansvar for skader forårsaket av handlinger i strid med brukerinstruksjonene eller andre forskrifter eller instruksjoner utstedt av eller på vegne av ECC.
6. ECC er ikke ansvarlig for skader som produsenten av produktene er basert på produktansvar som referert til i avsnitt 6.3.3. av borgerloven, bærer ansvar.
7. ECC har til enhver tid rett til å reparere skaden som er påført kjøperen. Kjøperen må gi ECC muligheten til det, hvis ikke noe ansvar for ECC bortfaller.
8. ECC er aldri ansvarlig for følgeskader, inkludert tapt fortjeneste, tap og skade som følge av avbrudd i virksomheten. Hvis til tross for bestemmelsene i disse vilkårene, erstatningsansvar for ECC likevel eksisterer, vil bare direkte skade være berettiget til erstatning. Direkte skade forstås utelukkende som:

  • de rimelige kostnadene for å bestemme årsaken og omfanget av skaden, i den grad bestemmelsen gjelder skader som er kvalifisert for erstatning i henhold til disse vilkårene;

  • eventuelle rimelige kostnader som påløper for å ha den mangelfulle ytelsen til ECC i samsvar med avtalen, i den grad disse kan tilskrives ECC;

  • rimelige kostnader påløpt for å forhindre eller begrense skade, i den grad kjøper demonstrerer at disse kostnadene har ført til begrensning av direkte skade som referert til i disse leveringsbetingelsene.

9. Hvis det på grunnlag av omstendighetene i saken skulle eksistere et ytterligere ansvar for ECC, er ansvaret begrenset til ikke mer enn avtalenes fakturaverdi, eller i det minste til den delen av avtalen som ansvaret gjelder.
10. Ansvaret vil aldri overstige det beløpet som er utbetalt for den aktuelle saken under ansvarsforsikring tegnet av ECC.
11. Uten å berøre de andre bestemmelsene i disse leveringsbetingelsene, i motsetning til den lovbestemte foreldelsesfristen, er foreldelsesfristen for alle krav og forsvar mot ECC seks måneder.
12. Med unntak av bevissthet eller bevisst hensynsløshet fra ECCs side, vil kjøper skadesløse ECC mot alle krav fra tredjeparter, uansett årsak, med hensyn til erstatning for skade, kostnader eller renter, relatert til bruk av utstyret av ECC. produkter levert eller arbeidet utført av eller på vegne av ECC.

ARTIKKEL 15. | BEHOLDNING AV EIERSKAP

1. Alle produkter levert av ECC forblir eiendommen til kjøperen har oppfylt alle forpliktelser i henhold til avtalen.
2. Kjøperen må sørge for virksomhetsforsikring og / eller innboforsikring slik at produktene som leveres under eiendomsforbehold til enhver tid er medforsikrede. På den første forespørselen fra ECC vil brukeren på sin første forespørsel gi tilgang til forsikringspolisen og tilhørende premiumbetalingssertifikater.
3. Unntatt i den grad det må anses tillatt i løpet av sin normale forretningsvirksomhet, er kjøper forbudt å selge, pantsette eller på annen måte belaste produktene med forbehold om eiendomsrett. I tilfelle kjøperen opptrer som forhandler, må han fastsette en lignende eiendomsforbehold på de aktuelle produktene i tilfelle videresalg til kjøperen.
4. Hvis tredjeparter beslaglegger produktene som er underlagt eiendomsforbehold, eller ønsker å etablere eller hevde rettigheter til det, er kjøperen forpliktet til å varsle ECC om dette så snart som mulig.
5. Kjøperen gir ubetinget tillatelse til ECC eller tredjeparter utpekt av ECC til å gå inn på alle de stedene der produktene som er underlagt eiendomsforbehold er lokalisert. I tilfelle mislighold av kjøperen, har ECC rett til å ta tilbake produktene det er referert til her. Alle rimelige kostnader knyttet til dette vil bli båret av kjøperen.

ARTIKKEL 16. | SLUTTE BESTEMMELSER

1. Nederlandsk lov gjelder eksklusivt for alle avtaler og alle juridiske forhold som oppstår derfra.
2. Partene vil kun anke til domstolene etter at de har gjort sitt ytterste for å løse tvisten i gjensidig samråd.
3. Bare den kompetente domstolen i distriktet ECCs forretningssted vil bli utpekt til å behandle tvister.
4. Den nederlandske teksten til disse leveringsbetingelsene er alltid avgjørende for tolkningen av dem.