Vilkår og betingelser

ARTIKEL 1. | DEFINITIONER

1. ECC: Europe Cycle Company BV, brugeren af disse leveringsbetingelser, beliggende i Beverwijk.
2. Køber: den fysiske eller juridiske person, der i det mindste handler i udøvelsen af et erhverv eller en forretning, som ECC har indgået eller har til hensigt at indgå en aftale med.
3. Aftale: enhver aftale indgået mellem køber og ECC, hvorved ECC har forpligtet sig over for køberen til at levere produkter.
4. Produkter: alle varer, der skal leveres af eller på vegne af ECC inden for rammerne af aftalen, inklusive (elektriske) cykler, dele dertil og / eller tilbehør.
5. Skriftlig: både traditionel skriftlig kommunikation og kommunikation via e-mail.

ARTIKEL 2. | GENERELLE BESTEMMELSER

1. Disse leveringsbetingelser gælder for ethvert tilbud fra ECC og enhver aftale indgået mellem køber og ECC.
2. Disse leveringsbetingelser gælder også for aftaler til udførelse af hvilke tredjeparter er involveret af ECC.
3. Anvendeligheden af købet eller andre køberbetingelser afvises udtrykkeligt.
4. Afvigelser fra disse leveringsbetingelser gælder kun, hvis disse afvigelser udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem parterne.
5. ECC har altid ret til at overlade gennemførelsen af aftalen helt eller delvist til tredjemand uden at berøre dens forpligtelse til korrekt at opfylde aftalen.
6. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | TILBUD OG OPRETTELSE AF AFTALEN

1. Ethvert tilbud fra ECC er uforpligtende. ECC er aldrig forpligtet til at acceptere en ordre eller opgave.
2. Åbenbare fejl eller fejl i tilbuddet er ikke bindende for ECC.
3. Køberen kan ikke udlede nogen rettigheder fra et tilbud baseret på forkerte eller ufuldstændige oplysninger leveret af køberen.
4. Et tilbud gælder ikke automatisk for opfølgningsaftaler.
5. Prøver og modeller, der vises og / eller leveres, for eksempel i brochurer, på websteder eller i reklamemateriale, vises så nøjagtigt som muligt, men de er kun vejledende. Køberen kan ikke få nogen rettigheder til dette.
6. Aftalen indgås ved tilbud og accept. Hvis købers accept afviger fra ECCs tilbud, indgås aftalen ikke i overensstemmelse med denne afvigende accept, medmindre ECC angiver andet. Mundtlige aftaler binder ikke ECC, før ECC har bekræftet ordren eller tildelingen skriftligt.
7. Et sammensat tilbud forpligter ECC aldrig til at opfylde en del af tilbuddet mod en tilsvarende del af den angivne pris.

ARTIKEL 4. | BETINGELSER

1. ECC bestræber sig på at overholde de implementerings- og / eller leveringsbetingelser, der er aftalt mellem parterne til tiden. Imidlertid kan alle udtryk, der er angivet af ECC, kun betragtes som vejledende, ikke-fatale vilkår. Køberen hævder ikke de rettigheder, han er berettiget til ved lov, før efter at han har givet ECC en skriftlig meddelelse om misligholdelse, hvilket giver ECC en rimelig periode til stadig at opfylde aftalen, og præstationen er stadig ikke opfyldt efter sidstnævnte periode.
2. Hvis ECC er afhængig af de oplysninger, som køberen skal give til opfyldelsen af aftalen, begynder leveringsperioderne først, efter at ECC har modtaget disse oplysninger.

ARTIKEL 5. | ARBEJDE I FORBINDELSE MED PRODUKTER, DER SKAL FREMSTILLES I HENHOLD TIL KØBERENS SPECIFIKATION

1. Denne artikel gælder for ordrer, for hvilke ECC har forpligtet sig til at fremstille produkterne i henhold til købers specifikationer, såsom påføring af etiketter på de cykler, der skal leveres.
2. ECC er berettiget til at engagere tredjeparter til at udføre de aktiviteter, der er omtalt i denne artikel. Artikel 7: 404 i den hollandske civillov finder ikke anvendelse på aftalen.
3. ECC forpligter sig til at udføre det aftalte arbejde som nævnt i stk. 1 efter bedste viden og evne, men ECC er imidlertid afhængig af de specifikationer eller genstande, der skal leveres af eller på vegne af køberen, såsom etiketter. Mindre afvigelser mellem det, der er aftalt, og det, der faktisk leveres, kan forekomme og skal tolereres af køberen, uden at køberen hævder erstatning for skader eller andre ulemper.
4. Køberen garanterer, at han vil give ECC alle sager og oplysninger, der er rimeligt vigtige for udformningen og gennemførelsen af aftalen rettidigt. Desuden garanterer køberen rigtigheden og sundheden af varer, der stilles til rådighed af eller på vegne af ham til udførelse af aftalen.
5. Hvis aftalen gennemføres i henhold til ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger eller varer leveret af køberen, skylder køberen stadig den aftalte pris, og dette kan ikke betragtes som en mangel fra ECC's side.
6. Hvis det under udførelsen af de aktiviteter, der er nævnt i denne artikel, ser ud til, at det er nødvendigt for en korrekt afslutning heraf for at ændre eller supplere aftalen, vil parterne fortsætte med at tilpasse aftalen i god tid og i gensidig konsultation. Hvis karakteren, omfanget eller indholdet af aftalen ændres kvalitativt og / eller kvantitativt, kan dette få konsekvenser for det, der oprindeligt blev aftalt. Som et resultat kan den oprindeligt aftalte pris forhøjes eller sænkes. ECC vil give et tilbud på dette på forhånd så meget som muligt.
7. I tilfælde af tilføjelser eller ændringer af det aftalte af køberen, afholdes de ekstra omkostninger, der er forbundet med dette, køberen. ECC informerer køberen i god tid om nødvendigheden af at videregive de her nævnte omkostninger, medmindre køberen selv havde forstået denne nødvendighed.
8. På grund af en ændring af aftalen kan den oprindeligt angivne udførelses- og leveringsperiode ændres. Køberen accepterer muligheden for at ændre aftalen, herunder ændring i pris og løbetid. Hvis aftalen ændres eller suppleres, er ECC kun berettiget til at gennemføre den, efter at køberen har aftalt den justerede pris og andre betingelser, herunder det tidspunkt, hvor arbejdet skal udføres. Ikke eller ikke straks at udføre den ændrede aftale udgør heller ikke en mangel fra ECC's side og giver ikke køberen nogen grund til at opsige aftalen.
9. Hvis der efter aftalens indgåelse opstår eller fremkommer omkostningsstigende omstændigheder, som kan tilskrives køberen på baggrund af forkert leverede oplysninger eller varer, vil de tilknyttede ekstraomkostninger være for hans regning, medmindre ECC unøjagtigheden af by
de koper verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. ECC zal de koper tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen.
10. Uden misligholdelse kan ECC afvise en anmodning om ændring af aftalen, hvis overholdelse af den ændrede aftale ikke med rimelighed kan forventes af den.
11. Aftaler, der udvides til yderligere arbejde, med forbehold af bestemmelserne i resten af denne artikel, finder sted i samråd og registreres skriftligt efter anmodning fra ECC.
12. Ook de overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in dit artikel kan na totstandkoming daarvan niet worden ontbonden. Indien de koper de overeenkomst desondanks tussentijds beëindigt, is ECC gerechtigd de volledige overeengekomen prijs te vorderen.

ARTIKEL 6. | LEVERING

1. Hvis der er aftalt levering af produkterne, bestemmer ECC metoden for forsendelse og emballering af produkterne, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
2. Hvis levering er aftalt, leveres produkterne til den leveringsadresse, der er angivet af køberen, hvis ikke fakturaadressen betragtes som leveringsadressen.
3. Køberen er forpligtet til at acceptere de købte produkter på det tidspunkt, hvor de er tilgængelige for ham eller leveres til ham. Hvis køber nægter at tage levering af en eller anden grund eller forsømmer at give de oplysninger eller instruktioner, der er nødvendige for leveringen, opbevares produkterne for købers regning og risiko, efter at ECC har underrettet ham. I så fald skylder køberen en rimelig pris for opbevaring af produkterne ud over købsprisen.
4. Risikoen for tab og beskadigelse af produkterne overføres til køberen, når produkterne faktisk er anbragt hos køberen eller en tredjepart udpeget af ham, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
5. ECC har tilladelse til at levere ordrer i dele. Hvis ordrer leveres i dele, er ECC berettiget til at fakturere hver del separat.

ARTIKEL 7. | EMBALLAGE PALLET

1. Emballagepalle forbliver ECC's ejendom. Køberen er ikke berettiget til at bruge emballagepallen til formål, som emballagepallen ikke er beregnet til.
2. ECC har tilladelse til at opkræve købers omkostninger for brugen af en emballagepalle.

ARTIKEL 8. | VIDESALG ANBEFALET PRIS OG PRÆSENTATION

1. Køber er forpligtet til ikke at tilbyde de leverede produkter, der er beregnet til videresalg til et beløb, der er lavere end de salgspriser, der er angivet af ECC.
2. Hvis køberen ikke opfylder sin forpligtelse som nævnt i stk. 1, er ECC berettiget til at afvise fremtidige ordrer fra køberen.
3. Køber er forpligtet til at videresælge de leverede produkter i eget navn på egen risiko og bekostning. Køberen har aldrig ret til at repræsentere ECC som agent eller på anden måde.
4. De produkter, der leveres af ECC, må kun videresælges af den anden part i den originale emballage, leveret af ECC eller dens leverandør. Køberen foretager ingen ændringer på emballagen og skal forhindre beskadigelse af den.
5. Køberen skal præsentere de mærker, der anvendes af ECC, samt de leverede produkter, fremtrædende og konsekvent i overensstemmelse med udseendet af de anvendte mærker. Annoncer og anden kommunikation med slutkunder skal være i overensstemmelse med image af de mærker, ECC bærer. Produkterne skal præsenteres på en sådan måde, at det ikke forringer arten af mærkerne på de produkter, der er repræsenteret af ECC.
6. Efter anmodning fra ECC skal hver præsentation af de leverede produkter sendes til ECC til godkendelse inden offentliggørelse, hvis og i det omfang grafiske eller tekstrelaterede elementer i præsentationen ikke kommer direkte fra ECC. ECC vil ikke urimeligt tilbageholde en sådan godkendelse.

ARTIKEL 9. | KLAGER

1. Køber er forpligtet til straks ved levering af produkterne at kontrollere, om arten og mængden deraf svarer til aftalen.
2. Hvis de leverede varer efter køberens opfattelse ikke overholder aftalen, skal han straks underrette ECC herom.
3. Klager over mangler, der ikke er synlige, skal rapporteres til ECC skriftligt inden for to dage efter, at køberen var opmærksom på disse mangler eller med rimelighed burde have været opmærksom på disse mangler.
4. Hvis køberen undlader at underrette som nævnt i stk. 2, eller ikke indgiver en klage inden for den periode, der er nævnt i stk. 3, opstår der ikke nogen som helst forpligtelse for ECC fra en sådan klage fra købers side.
5. Køberen skal give ECC mulighed for at undersøge en klage, som han har indgivet, og hjælpe ECC med at give alle relevante oplysninger.
6. Klager vedrørende misfarvning og mindre farveafvigelser behandles ikke. Dette gælder også for klager, der har ændret sig i karakter eller sammensætning efter modtagelse fra køber eller tredjepart, eller som er blevet behandlet eller behandlet helt eller delvist.
7. Returforsendelser accepteres ikke af ECC før efter forudgående skriftligt samtykke. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, afholdes omkostningerne ved returnering af produkterne af køberen. Hvis klagen efterfølgende viser sig at være velbegrundet, kan disse omkostninger refunderes.
8. Medmindre de leverede varer ikke overholder aftalen som følge af en mangel ved ECC, og køberen har fremsat en rettidig klage over dette til ECC, er ECC berettiget til at opkræve alle omkostninger i forbindelse med returforsendelsen til køberen, inklusive administration og lageromkostninger.
9. Klager suspenderer aldrig købers betalingsforpligtelse.

ARTIKEL 10. | MAJORITETETS KRAFT

1. ECC er ikke forpligtet til at opfylde nogen forpligtelse i henhold til aftalen, hvis det forhindres i at gøre det på grund af en omstændighed, der ikke kan tilskrives den ved lov, en juridisk handling eller almindeligt accepterede standarder.
2. Hvis force majeure-situationen fortsætter i mere end tre måneder, eller hvis det forventes, at force majeure-situationen vil fortsætte i mere end tre måneder, har parterne ret til at opløse aftalen med øjeblikkelig virkning.
3. Hvis ECC, når force majeure-situationen opstår, allerede delvis har opfyldt sine forpligtelser eller delvis kan opfylde sine forpligtelser, er den berettiget til separat at fakturere den allerede udførte del eller den eksekverbare del af aftalen, som om det var en uafhængig aftale. .
4. Skader som følge af force majeure er aldrig berettigede til erstatning.

ARTIKEL 11. | SUSPENSION OG OPLØSNING

1. ECC er, hvis omstændighederne berettiger dette, berettiget til at suspendere gennemførelsen af aftalen eller til at opløse aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis køberen ikke, ikke rettidigt eller ikke fuldt ud overholder forpligtelserne i henhold til aftalen eller disse leveringsbetingelser, godt efter lukning
aftalen bliver opmærksom på ECC-omstændigheder, der giver god grund til at frygte, at køberen ikke vil opfylde sine forpligtelser.
2. Hvis køberen er i konkurs, har ansøgt om moratorium for betalinger, er der pålagt nogen tilknytning til hans varer, eller i tilfælde, hvor køberen ikke på anden måde frit kan disponere over sine aktiver, er ECC berettiget til at indgå aftalen med øjeblikkelig virkning. at opløse, medmindre køberen allerede har stillet tilstrækkelig sikkerhed for betaling.
3. ECC er endvidere berettiget til at opløse aftalen, hvis der opstår omstændigheder af en sådan art, at opfyldelsen af aftalen er umulig, eller hvis uændret opretholdelse af den ikke med rimelighed kan forventes af den.
4. Køberen har aldrig ret til nogen form for kompensation i forbindelse med retten til suspension og opløsning udøvet af ECC på grundlag af denne artikel.
5. For så vidt dette kan tilskrives ham, er køberen forpligtet til at kompensere for den skade, som ECC lider som følge af suspensionen eller opløsningen af aftalen.
6. Hvis ECC ophæver aftalen på grundlag af denne artikel, forfalder alle krav over for køberen med det samme.

ARTIKEL 12. | GARANTI

1. Bestemmelserne i denne artikel berører ikke bestemmelserne i garantibestemmelser, der udtrykkeligt er aftalt skriftligt.
2. Leverede cykler er dækket af en 2-års garantiperiode på ramme og gaffel. For elektriske cykler gælder en garantiperiode på 1 år for de elektroniske dele, herunder belysning. Der gælder ingen garanti med hensyn til slidfølsomme dele, såsom dæk, bremseskiver såvel som andre genstande end dem, der er nævnt i de første to sætninger.
3. Garantiperioden begynder, når produktet beregnet til videresalg stilles til rådighed for køberen af køberen. Datoen på købsbeviset, som køberen skal levere til sine kunder, er afgørende for det øjeblik, hvor garantiperioderne begynder.
4. Garantien bortfalder, hvis en defekt i produktet skyldes en ekstern årsag og / eller ikke kan tilskrives ECC. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, mangler som følge af korrosion, beskadigelse, forkert eller forkert brug, ikke-professionel og regelmæssig vedligeholdelse eller vedligeholdelse, der foretager ændringer af produkterne, herunder reparationer, der ikke er udført med tilladelse fra ECC.
5. Garantien bortfalder også, hvis skaden skyldes forsømmelse fra købers side, f.eks. Fordi køberen har handlet i strid med instruktioner, anvisninger eller råd fra ECC.
6. Desuden er der intet krav under garantien, hvis køberen ikke har opfyldt sine (betalings-) forpligtelser over for ECC.
7. Hvis ECC afholder undersøgelsesomkostninger til konstatering af en mangel, på grundlag af hvilken garanti er udelukket, afholdes disse omkostninger af køberen. ECC bestræber sig på at rapportere dette på forhånd. Undladelsen af denne meddelelse påvirker ikke købers forpligtelse til at betale disse omkostninger.
8. For at gøre sit krav under garantien gyldigt skal køberen indsende en klage til ECC inden for 2 dage efter, at han har fundet manglen. Hvis ECC viser sig at være berettiget, vil ECC efter eget valg udskifte eller reparere de defekte produkter eller dele deraf gratis.

ARTIKEL 13. | PRISER OG BETALINGER

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle vermelde prijzen exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en verzendkosten. De verzendkosten komen bij een factuurwaarde van ten minste ? 1500, – (excl. btw) voor rekening van ECC. In overige gevallen komen de verzendkosten voor rekening van de koper.
2. Hvis der efter afgivelse af et tilbud eller efter aftalens indgåelse sker en ændring i momssatser eller andre offentlige afgifter, er ECC berettiget til at ændre priserne i overensstemmelse hermed.
3. ECC er endvidere berettiget til at videregive prisforhøjelser af omkostningsbestemmende faktorer, der bliver synlige for køberen, efter at aftalen er indgået.
4. ECC er altid berettiget til at kræve delvis eller fuld forudbetaling af den aftalte pris.
5. I tilfælde af forskud kan køberen ikke hævde nogen rettigheder med hensyn til opfyldelsen af aftalen, så længe forskuddet ikke er foretaget.
6. I tilfælde af afvikling, konkurs eller suspension af køberens betaling forfalder kravene til køberen straks.
7. I tilfælde af opfølgende ordrer skal køberen have betalt fakturaen for tidligere leverancer, før disse opfølgningsordrer behandles af ECC.
8. Hvis der er aftalt betaling ved bankoverførsel, skal betaling ske inden for 14 dage efter fakturadatoen på den måde, der er foreskrevet af ECC, medmindre andet er aftalt skriftligt med ledelsen.
9. Hvis der ikke foretages rettidig betaling, vil købers misligholdelse træde i kraft ved lov. Fra den dag, hvor misligholdelsen påbegyndes, skylder køberen den så gældende lovbestemte kommercielle rente på det skyldige beløb. Den juridiske kommercielle interesse beregnes til og med den dag, hvor det fuldstændige udestående beløb er betalt.
10. Alle rimelige omkostninger til betaling af købers skyld tilkommer hans konto. De udenretslige omkostninger beregnes i overensstemmelse med loven om opkrævningsomkostninger.
11. Køberen har aldrig ret til at modregne krav fra ECC mod modkrav mod ECC.

ARTIKEL 14. | ANSVAR OG ERSTATNING

1. ECC påtager sig intet andet ansvar end den udtrykkeligt aftalte eller den garanti, der er omhandlet i artikel 12. Desuden bærer ECC intet ansvar for de tilfælde, der er nævnt i resten af disse leveringsbetingelser.
2. Bortset fra tilfælde af forsætlig og forsætlig hensynsløshed fra ECC's side er ECC ikke ansvarlig for skader, der skyldes brug af de produkter, den leverer.
3. ECC er aldrig ansvarlig for skader, der er opstået, fordi ECC har påberåbt sig ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger leveret af køberen.
4. ECC er ikke ansvarlig for skader som følge af forkert opbevaring af produkterne af køberen eller tredjemand.
5. Specielt bærer ECC intet ansvar for skader forårsaget af handlinger i strid med brugsanvisningen eller andre regler eller anvisninger udstedt af eller på vegne af ECC.
6. ECC er ikke ansvarlig for skader, som producenten af produkterne på grund af produktansvar som nævnt i del 6.3.3. i den borgerlige lovgivning, bærer ansvar.
7. ECC har til enhver tid ret til at reparere skader, som køberen har lidt. Køberen skal give ECC mulighed for at gøre det, hvis ikke ethvert ansvar fra ECC bortfalder.
8. ECC er aldrig ansvarlig for følgeskader, herunder tab af fortjeneste, tab og skade som følge af forretningsafbrydelse. Hvis der på trods af bestemmelserne i disse leveringsbetingelser ikke findes et ansvar fra ECC, er kun direkte skade berettiget til erstatning. Direkte skade forstås udelukkende at betyde:

  • de rimelige omkostninger til bestemmelse af årsagen og omfanget af skaden, for så vidt beslutningen vedrører skader, der er berettiget til erstatning i henhold til disse vilkår og betingelser;

  • eventuelle rimelige omkostninger, der er afholdt for at have den mangelfulde udførelse af ECC, er i overensstemmelse med aftalen, for så vidt disse kan tilskrives ECC;

  • rimelige omkostninger afholdt for at forhindre eller begrænse skader, for så vidt køberen viser, at disse omkostninger har ført til begrænsning af direkte skade som nævnt i disse leveringsbetingelser.

9. Hvis der på baggrund af omstændighederne i sagen skulle eksistere et yderligere ansvar fra ECC, er ansvaret begrænset til højst fakturaens værdi af aftalen eller i det mindste til den del af aftalen, som ansvaret vedrører.
10. Ansvaret overstiger aldrig det beløb, der udbetales i forbindelse med den pågældende sag i henhold til nogen ansvarsforsikring tegnet af ECC.
11. Uden at det berører de øvrige bestemmelser i disse leveringsbetingelser, i modsætning til den lovbestemte forældelsesperiode, er forældelsesperioden for alle krav og forsvar mod ECC seks måneder.
12. Bortset fra tilfælde af forsætlig eller forsætlig hensynsløshed fra ECCs side skader køberen ECC mod alle krav fra tredjemand uanset årsag med hensyn til erstatning for skader, omkostninger eller renter i forbindelse med ECCs brug af udstyret. leverede produkter eller det arbejde, der udføres af eller på vegne af ECC.

ARTIKEL 15. | BEHOLDELSE AF EJERSKAB

1. Alle produkter leveret af ECC forbliver dens ejendom, indtil køberen korrekt har opfyldt alle forpligtelser i henhold til aftalen.
2. Køberen skal sørge for en forretningsforsikring og / eller en hjemmeindholdsforsikring, således at de produkter, der leveres under ejendomsret, til enhver tid er medforsikrede. På den første anmodning fra ECC vil brugeren på sin første anmodning give adgang til forsikringspolicen og tilhørende præmiebetalingscertifikater.
3. Medmindre det skal betragtes som tilladt under hans normale forretningsdrift, er køberen forbudt at sælge, pantsætte eller på anden måde belaste de produkter, der er underlagt ejendomsforbehold. I tilfælde af at køberen fungerer som forhandler, skal han fastsætte en lignende ejendomsforbehold for de pågældende produkter i tilfælde af videresalg til sin køber.
4. Hvis tredjeparter beslaglægger de produkter, der er underlagt ejendomsforbehold, eller ønsker at etablere eller hævde rettigheder dertil, er køberen forpligtet til at underrette ECC herom hurtigst muligt.
5. Køberen giver ubetinget tilladelse til ECC eller de tredjeparter, der er udpeget af ECC, til at få adgang til alle de steder, hvor de produkter, der er underlagt ejendomsforbehold, er placeret. I tilfælde af købers misligholdelse er ECC berettiget til at tage de her nævnte produkter tilbage. Alle rimelige omkostninger i forbindelse hermed afholdes af køberen.

ARTIKEL 16. | AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

1. Hollandsk lov finder udelukkende anvendelse på enhver aftale og alle juridiske forhold, der opstår deraf.
2. Parterne appellerer kun til domstolene, når de har gjort alt for at bilægge tvisten i gensidig konsultation.
3. Kun den kompetente domstol i distriktet ECC's forretningssted er udpeget til at behandle tvister.
4. Den hollandske tekst til disse leveringsbetingelser er altid afgørende for fortolkningen deraf.